Seminár Čaro života 2022

Milí priatelia a študenti,

Čaro, v tom pravom zmysle slova, mi otvorilo dvere do novej dimenzie prepojenia sa s prírodou a následne sa premietlo do môjho každodenného života a učenia.
Keď mi prastarý strom Osvietenia ukázal rozdiel medzi tým, čo znamená existovať a existovať tak, že sa otvorím novým prejavom, moje vedomie ma viedlo k novému porozumeniu života a prítomnosti „Nového“. Veď, keď si uvedomíme, že Homo sapiens vznikol až pred 300 000 rokmi, v porovnaní s našou planétou, ktorá je stará viac ako 4 miliardy rokov, sme skutočne veľmi mladým živočíšnym druhom.

Pri príprave nových špeciálnych esencií pre tohtoročný seminár som cítila silu Avatarov, vnútorné prepojenie s nimi a vnímala, ako veľmi nevedomý a neznalý je náš život z pohľadu hlbokej múdrosti vesmíru. 

Ako sa otvoriť novému vnímaniu? Ako premeniť všetko obyčajné na kúzelnú skúsenosť?  

Stále sa nachádzame v tranzitnom období, ktoré nám ukazuje nové možnosti v živote. Základnými piliermi nového programu budú veselosť, sloboda, 3 zákony života a semiotika ako štúdium rôznych jazykov, ktoré môžeme používať, ako slová a príbehy, ktorými popisujeme svoj život. 
Srdečne vás pozývam na kúzelné stretnutie, kde sa budeme týmto témam do hĺbky venovať!

s láskou
 
Sandra
16.2.2022 pri splne v Levovi bola San vedená k vytvoreniu esencie na jednom okúzľujúcom mieste. Keď ju tvorila, objavil sa pred ňou tento kolibrík. Esencia bude súčasťou sady pre seminár Čaro života.

Piliere

Čara života

veselosť (žoviálnosť)

sloboda

3 základné zákony života

semiotika a jej využitie v každodennom živote

Termín konania:

28. – 29.5. 2022

Miesto konania:

ZŠ Pavla Marcelyho

Drieňova 16

821 03 Bratislava

Rainbow Carborundum (Dúhová silica) - tento kúzelný minerál Sandru uchvátil svojimi farbami a jasom nočnej oblohy plnej hviezd. "Povedal mi, aby som aspoň rok počkala, kým príde pravý čas ukotviť jeho cnosti. Ten pravý okamih nastal v deň splnu v auguste roku 2021, keď sa zrodila esencia Čaro." Sandra 
 

Špeciálne esencie, ktoré tvoria sadu pre seminár Čaro života

ŽOVIÁLNOSŤ
Prináša pocit slobody a pomáha upraviť rytmus a intenzitu, uvoľňuje napätie v epigenetickom poli.

Zloženie: Fortune, Flourish, Pleasure a Čaro života

PIXEL
Prináša uvedomenie, ktoré preniká do hĺbky našich vnútorných prejavov. Pozorné načúvanie týmto prejavom nás privádza ku zdroju porozumenia a pomáha nám lepšie pochopiť podstatu jednotlivých cyklov života.

Zloženie: Imbe, Thini-á, Marupiara a Čaro života

SEMIOTIKA
Učí nás vnímať realitu z rozličných uhlov a ukazuje nám, ako sa naša realita môže zmeniť v momente ako začneme život čítať z inej perspektívy, a tomu, čo vidíme, pripíšeme iný význam.

Zloženie: Moara, Pulsation, Time a Čaro života

PRECHOD / ZMENY
Prináša súdržnosť medzi expanziou, zrýchľovaním a zotrvaním vo vlastnom strede v neistých časoch plných zmien.

Zloženie: Yate, Kundalini, Suri a Čaro života

ČARO ŽIVOTA
Umožňuje pohyb v niekoľkých rôznych dimenziách reality zároveň a rozvíja našu schopnosť pochopiť zákony vesmíru.

Zloženie: Prapôvod, Liberation, Čaro, Pulsation, Bromelia 1

Organizačné pokyny k semináru:

Prihlášky posielajte na: mail: sablova@difsk.sk. V maily uveďte fakturačné údaje, na základe ktorých vám bude vystavená faktúra.

Cena seminára: 288 € s DPH.

Za záväznú prihlášku a zaradenie do kurzu považujeme zaplatenie faktúry.

Seminár bude prekladaný z angličtiny do slovenského jazyka. Prosím príďte v pohodlnom oblečení. Prineste si písacie potreby, podložku (deku alebo karimatku ), šatku na previazanie očí. 

V PRÍPADE, ŽE PRÍDE K NEJAKÝM ZMENÁM V NARIADENIACH ZO STRANY VLÁDY SR, BUDEME VÁS INFORMOVAŤ AKO BUDE DANÁ SITUÁCIA VYRIEŠENÁ (zrušenie seminára, vrátenie peňazí atď.)

The Enchantment essence
Rainbow Carborundum – “This magical mineral took my breath away! It was beautifully colourful and sparkling as the night sky full of stars. It told to wait for at least one year till the right time comes to ground its virtues. The right moment came on the day of full moon, in August 2021.“  Sandra


Dear friends and students,

Enchantment, in the right sense of meaning, has opened a door to a new dimension of connection with the Nature and subsequently reflected in my everyday life and teaching.

When the ancient tree of Enlightenment showed me the difference between what it means to just exist and to exist with opening up to new manifestations, my consciousness led to me to the new understanding of life and the presence of the New“. If we realise that Homo sapiens only came to life 300,000 years ago, compared to our planet that is over 4 billion years old, we truly represent a very young species.

Preparing the new special essences for this year’s workshop, I felt the presence of Avatars and the inner connection with them, and perceived how very unconscious and unknowing our life is from the perspective of deep wisdom of the Universe.


How to open up to a new perception and transform everything ordinary to an enchanting experience?  

We are still in the transitory period which shows us new ways in life. The basic pillars of the new program will be joviality, freedom, 3 laws of life and semiotics, as the study of various languages we can use, as words and stories we tell to describe our life.

Let me welcome you to an enchanting meeting where we will work with these topics in detail!

Love


Sandra

Enchantment – a workshop with Sandra Epstein

Date: 28th – 29th May 2022, 10:00 a.m. – 06:00 p.m.

Venue: ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňova 16, 821 03 Bratislava

Instructions:

Please send your applications to: sablova@difsk.sk. Include your billing details based on which your invoice will be issued to you. 

Workshop fee: 288 € incl. VAT.

Your application becomes valid only when the fee is fully paid.

The workshop will be translated from English to Slovak. Please wear comfortable clothes. Bring a pen, a notepad, something to sit on (a mat, blanket or cushion), and a scarf or blindfold to cover your eyes. IN CASE OF ANY CHANGES WITH REGARDS TO THE MEASURES INTRODUCED BY THE SLOVAK GOVERNMENT, WE WILL INFORM YOU OF HOW THE SITUATION WILL BE HANDLED (cancellation of the workshop, refund, etc.) 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.